Algemene voorwaarden

Algemeen:

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW en verzendkosten en geldend voor Nederland.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop van goederen en diensten, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten en diensten van Isookliefde, Handelsnaam: Isookliefde (hierna IOL), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities

Verkoper en koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie IOL een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten door of voor IOL.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen IOL en verkoper, koper.
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie IOL een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten aan IOL. Hieronder zijn inbegrepen doch niet beperkt kunstenaars, hun eventuele vertegenwoordigers, tussenpersonen en/of distributeurs.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een verkoop aan of aankoop van IOL verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
2. Door acceptatie van een bestelling van IOL verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de verkoper, koper en IOL opgenomen wordt.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door IOL, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. Bij afwijkende prijzen vermeld op andere websites is de vermelde prijs op de website van IOL de juiste. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud.
Opgegeven maten kunnen afwijken. Kleuren van schilderijen en beelden wijken altijd iets af! Elk schilderij en/of elk beeld is uniek in zijn soort en exclusief gemaakt voor IOL.
Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. IOL heeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren indien blijkt dat tijdens de bestelling van dit product door koper het betreffende product langs andere weg inmiddels is verkocht, blijkt te zijn beschadigd of te zijn zoekgeraakt dan wel vanwege overmacht niet geleverd kan worden.
Een eventuele uitgevoerde betaling door koper wordt door IOL dan terstond teruggestort. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de verkoper, koper en IOL zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder E-mail) zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht IOL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Een verleende korting gebaseerd op een gecombineerde levering vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd. Zie ook Ruilen -Retourneren

Artikel 4. Wijziging en annulering

Een bestelling door verkoper, koper wordt geacht te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 8 dagen is betaald. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de koper als door IOL, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.
IOL zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

IOL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IOL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De verkoper, koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IOL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de verkoper, koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IOL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IOL zijn verstrekt, heeft IOL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de verkoper, koper in rekening te brengen. IOL is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de verkoper, koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden verkoper, koper extra in rekening gebracht. Verkoper, koper vrijwaart IOL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan verkoper, koper toerekenbaar is.

Artikel 6. Duur en beëindiging

De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van IOL eventueel benodigde gegevens door verkoper, koper aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de verkoper, koper nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal verkoper, koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. IOL heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de verkoper, koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IOL gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. IOL heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de verkoper, koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De verkoper, koper heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 7. Levering en levertijd

Een door IOL opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. IOL is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de verkoper, koper haar schriftelijk per aangetekende post in gebreke heeft gesteld.
De verkoper, koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door IOL gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door IOL mogelijk te maken,
Bij niet naleving door de verkoper, koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de verkoper, koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door IOL nodig is.
IOL is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de verkoper, koper dit verzuim heeft hersteld.
Daarna zal IOL de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. De genoemde bedragen voor verzending van zowel de posters, schilderijen en beelden zijn altijd inclusief verzekering. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient zij de zending te weigeren. Blijkt het product te zijn beschadigd dat zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn worden terugbetaald.
De verkoper, koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze terstond vast te stellen dat het juiste product is geleverd en deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan IOL te worden gemeld, e.e.a. binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na aflevering. IOL is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is, ieder schilderij en beeld is namelijk uniek. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de verkoper, koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel tijdig te doen.
Afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen, zoals doch niet beperkt tot afwijkingen in de kleurweergave op het beeldscherm, zijn geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, ziekte, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan IOL door derden, het leveren van producten aan IOL door leveranciers die daartoe niet gerechtigd zijn, en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat IOL van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de verkoper, koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
In geval van overmacht zal IOL daarvan onverwijld mededeling doen aan de koper.

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

Alle inclusief prijzen zijn exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die IOL voor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door IOL gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.
IOL is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 10. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle betalingen vooraf per bank, tenzij in opdracht schilderijen, beelden of een fotoshoot wordt uitgevoerd. Bij het niet tijdig voldoen van vooraf betaling behoudt IOL zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de koper de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door IOL een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de koper. Wanneer de koper binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de koper vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de koper onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering, IOL hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 8 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 11. Copyright

De leveranciers die de producten aan IOL leveren behouden WEL het auteursrecht daar waar van toepassing van de door hun ontworpen c.q. tot stand gebrachte kunstwerken, ontwerpen, schetsen e.d., hierna te noemen ‘het product’, maar verkopen het originele kunstwerk aan IOL die enig en uniek eigenaar wordt.
Foto shoots worden in opdracht van IOL gedaan waarna IOL na betaling eigenaar is en ook het portretrecht heeft. Het is verkoper, koper niet toegestaan de uitvoering van een product te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product betreft.
IOL en de kunstenaars die de producten toeleveren, tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben niet het recht het ontwerp of gedeelten van het ontwerp bij herhaling uit te doen voeren tbv derden. IOL en de kunstenaars die de producten toeleveren hebben voor promotionele doeleinden het recht foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze in beperkte mate te verveelvoudigen en openbaar te maken, één en ander altijd na vooraf overleg met IOL en verkregen toestemming van IOL.
Het eigendom van door IOL en/of haar leveranciers geleverde producten, verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij IOL. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IOL gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 12. Klachten en aansprakelijkheid

IOL doet al hetgeen redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om vast te stellen dat de leverancier gerechtigd is het product aan IOL te leveren en IOL gerechtigd is het product door te verkopen. Dit is inclusief het auteursrecht, portretrecht en/of kopieerrecht.
Schade voortvloeiend indien blijkt dat leverancier niet over de benodigde rechten beschikt is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aanschaf die koper daadwerkelijk aan IOL heeft voldaan, inclusief eventuele verzendkosten. IOL wijst verder iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.
Kunst is uniek en speciaal gemaakt voor IOL.en enig in zijn soort, geen enkel object is hetzelfde en kan kleine imperfecties vertonen, het is immers handwerk.

De koper is derhalve gehouden het kunstwerk op het moment van de koop te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken c.q. beschadigingen. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht.
De koper heeft na oplevering gedurende 8 kalenderdagen de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IOL, waarna IOL deze gebreken zal trachten te verhelpen.
Echter, aangezien elk object uniek is zal nooit hetzelfde geleverd kunnen worden, wel iets wat er op lijkt. Indien dit niet kan zal het bedrag dat door koper is betaald worden geretourneerd. Wanneer aan IOL binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de koper verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven. IOL is niet aansprakelijk te stellen indien er schade aan een kunstwerk is ontstaan die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het kunstwerk door de koper. Reclameren schort de eventuele verplichtingen van de koper niet op.
De aansprakelijkheid van IOL uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden.

IOL wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren, echter, de kunstenaar moet wel de tijd krijgen om een dergelijk kunstwerk opnieuw te maken. IOL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt. Indien IOL ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper IOL ter zake volledig vrijwaren en IOL alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
Voor zover IOL bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten, leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop IOL weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan IOL op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IOL of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IOL.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IOL slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van IOL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De verkoper, koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden bekeken kan worden. IOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
De verkoper, koper dient IOL terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in verkoper, kopers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de verkoper, koper dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door IOL geleden schade.

Art 13. Ruilen / retourneren

Indien een consument een aangeschaft kunstwerk, afbeelding wenst te ruilen, dan dient de consument het aldus geleverde binnen 8 kalenderdagen na aankoop in oorspronkelijke staat en verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren. Koper dient dit aan IOL te melden, waarna IOL zal zorg dragen voor de retournering van het product, op kosten van de koper. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door consument betaalde bedrag onder aftrek van alle eventuele gemaakte verzendkosten en administratiekosten binnen redelijke termijn worden terugbetaald. (bedrijven/instellingen kunnen online bestellingen/orders niet retourneren/annuleren).
Schade door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt doorberekend aan de koper. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van IOL en op de wijze zoals door IOL aangegeven.

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IOL en verkoper, koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

IOL behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen. Met deze nieuwe voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website https://isookliefde.nl.

De persoonsgegevens die u ons toestuurt via onze website en/of email worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

Misbruik:

Indien wij misbruik constateren van het gebruik van onze website en/of onze handelsnamen/producten/foto’s/links/namen/teksten/systemen zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen en zullen wij dit onverwijld doen.